Oversikt over størrelse, priser og bestemmelser om oppstugu og anneks for tomtene.

Bildet er en illustrasjon av tomtene i terrenget og viser ikke helt riktig tomteinndeling. Det er reguleringskart som viser den korrekte tomteinndelingen med tomtestørrelser. Oversikt over tomtene med areal og pris går fram av tabellen under. Prisen inkluderer veg fram til tomtegrense, vann, avløp og strøm fram til kum eller skap nær tomtegrense, og fiberkabel fram til boks i hytte. Omkostninger for fradeling, dokumentavgift for tinglysing av skjøte og pantobligasjon, samt pantattest kommer i tillegg til tomteprisen.

I kolonnen for pris står det «Fjellhus», «Lende AS», «Bergelien Bygg» og «Numehytta AS» på noen tomter. Det betyr at disse firmaene har retten til å bygge ut tomta. Interesserte kjøpere bes henvende seg til disse selskapene.

* = kun tomtefeste. Tomtefeste: Engangsavgift 700.000 kr, årlig festeavgift 12.000 kr.

Det tas forbehold om prisendringer.

Tomt nr.

Størrelse m2 Pris NOK Anneks Tomtefeste

14

1 282 1.190.000 X
25 1 013 Lende AS

X

30 1 130 Norske Fjellhus AS X
45 781 Bergelien AS

X

47 1 159 Reservert X
74 1 014 Numehytta AS X X