Oversikt over størrelse, priser og bestemmelser om oppstugu og anneks for tomtene.

Bildet er en illustrasjon av tomtene i terrenget og viser ikke helt riktig tomteinndeling. Det er reguleringskart som viser den korrekte tomteinndelingen med tomtestørrelser. Oversikt over tomtene med areal og pris går fram av tabellen under. Prisen inkluderer veg fram til tomtegrense, vann, avløp og strøm fram til kum eller skap nær tomtegrense, og fiberkabel fram til boks i hytte. Omkostninger for fradeling, dokumentavgift for tinglysing av skjøte og pantobligasjon, samt pantattest kommer i tillegg til tomteprisen.

I kolonnen for pris står det «Fjellhus», «Lende AS» og «Bergelien Bygg»på noen tomter. Det betyr at disse firmaene har retten til å bygge ut tomta. Interesserte kjøpere bes henvende seg til disse selskapene.

* = kun tomtefeste. Tomtefeste: Engangsavgift 700.000 kr, årlig festeavgift 12.000 kr.

Det tas forbehold om prisendringer.

Tomt nr.

Størrelse m2 Pris NOK Anneks Tomtefeste
4 1 038 Lenda AS X

14

1 282 Lende AS X
25 1 013 Lende AS

X

27

1 269 Lende AS X
30 1 130 Norske Fjellhus AS

X

38

736 1 045 000 X X
45 781 Bergelien AS X
47 1 159 1 175 000 X X

54

934 1 110000 X X
74 1 014 1 110 000 X X
82 1 091 700 000 *

X

Kun feste

83 907 700 000 * X Kun feste