Salgsoppgave for tomter i Killingdalen Sør

Salgsoppgaven inneholder detaljert informasjon om Killingdalen Sør og tomtene i feltet og er vedlegg til salgskontrakt.

Tomter for fritidsboliger godkjent i reguleringsplan for Killingdalen Sør, godkjent av kommunestyret i Rollag 16.12.2010 sak 75/10, med siste endring 23.02.2016 sak 14/16 i hovedutvalg for NMR.

Tomter lagt ut for salg Tomt nr 3 – 86 i reguleringsplan for Killingdalen Sør.
Tomtenes areal Tomtestørrelse ligger mellom 616 m2 og ca 1500 m2 i hht reguleringskart. Areal for den enkelte tomt framgår av plankart og prisliste. Endelig oppmålt areal kan fravike areal på plankart med +/- 10 % og vil framgå i målebrev ved fradeling.
Tomtenes beliggenhet Tomtene ligger i høydelag 910 til 965 moh. ved foten av Hardangervidda, i overgang mellom fjellskog og snaufjell. Tomtene beskaffenhet varierer fra snaufjell til glissen fjellskog med fjellbjørk, fjellfuru og grankruller. Varierende og flott turterreng med storslagen utsikt. Nærhet til Killingdalen med Skisenter, Skistue og planlagt skistadion ved Lauvhovd. Skiløyper gjennom hyttefeltet.
Tomtepriser Fra kr 845.000 til kr. 1.090.000. Det framgår av salgsoppgaven hva som er inkludert i tomtepris.
I tillegg til tomtepris vil det påløpe: Dokumentavgift 2,5% av tomtepris.
Type eiendom Selveiertomter godkjent i reguleringsplan til hyttebebyggelse.
Tomtefeste kan også vurderes.
Vegbeskrivelse Følg fylkesveg 40 nordover fra Kongsberg ca. 60 km til Veggli sentrum. Ta til venstre rett etter bensinstasjonen (YX) midt i sentrum. Følg skilting mot Vegglifjell Skisenter. Etter ca. 10 km ligger hyttefeltet på sørsiden av Fjellvegen etter å ha passert Lauvhovd seter.
Veger Det er asfaltert fylkesveg 5 km fra Veggli sentrum opp mot Vegglifjell. Herfra er det privat veg. Vegavgift er for 2020 kr. 70,- for enkelttur, årskort koster kr. 1000,-. Årskort for bil nr to i samme husstand kr. 500,-. Ved innkjøring til Vegglifjell er det elektronisk, videoovervåket bom på vegen. Årskort kan kjøpes på bensinstasjonen i Veggli. Den interne adkomstvegen i Killingdalen Sør vil bli organisert som privat veglag med egen årsavgift for vedlikehold og brøyting av veg til selvkost. Pliktig veiavgift betales årlig fra overtakelse av tomta.
Standard på tomter Tomtene er regulert for fritidsbebyggelse. Det er regulert veg fram til alle tomter. Av reguleringsbestemmelsene som ligger vedlagt salgskontrakten framgår det hvilke begrensninger som gjelder for oppføring av hytte.
Strøm Det er bygd ut fordelingsnett for strøm til alle tomter i Killingdalen Sør. I salgsprisen er det inkludert strømkabel fram til nærmeste fordelingsskap i hyttefeltet. Det er ingen ekstra tilknytningsavgift å betale. Strømabonnement tegnes av hytteeier. Årlig nettleie betales til Rollag elverk.
Fiber Det er bygd ut fibernett for optisk bredbånd med lysets hastighet og tilnærmet ubegrenset kapasitet. I salgspris inngår fiberkabel fram til boks i hytte. Det er ikke tillatt å montere parabolantenne på tomtene.
Vann og avløp Vannforsyning og avløp besørges av Vegglifjell vann- og avløpsselskap AS som er 51 % eid av Rollag kommune. I salgspris er vann- og avløpsledning inkludert fram til kum nær tomtegrense. Tomtekjøper er ansvarlig for vann- og avløpsledning de siste metrene fram til egen hytte. Godkjent vannforsyning leveres fra grunnvann og borebrønner. Avløp føres til felles renseanlegg ved innkjøringen til Vegglifjell. Hytteeier betaler årlig avgift for vann og avløp til Vegglifjell vann- og avløpsselskap AS. For tiden er årsavgift på kr. 5.000 + 25 % mva.
Skiløyper og lignende fellesgoder Tomtekjøper binder seg til en årlig innbetaling av kr. 1250 (indeksreguleres hvert 5. år) til foreningen Vegglifjell Friluftslag som har grunneiere, hytteeier-foreninger og næringsdrivende på Vegglifjell som medlemmer. Avgiften øremerkes oppkjøring av skiløyper og drift av lignende fellestiltak i hytteområdene på Vegglifjell og prioriteres av styret i Friluftslaget. Tomteselger har bundet seg til å investere 15 % av tomteprisen til investeringer i ikke-kommersielle fellestiltak på Vegglifjell. Dette gjelder alpinsenter, skiløyper, skistadion og lignende. Vegglifjell Friluftslag forvalter 5 % av salgssummen og Vegglifjell Infra SA forvalter 10 % av salgssummen.
Bygging av hytte Tomtekjøper står fritt til å velge hytteleverandør så lenge regulerings-bestemmelser for hyttetype følges. Tomteselger kan gi informasjon om valg av tomteentreprenør og hytteleverandør.
Kommunale avgifter Årlige avgifter til Rollag kommune betales i hht gebyrregulativ som fastsettes årlig. Det er p.t. ingen kommunale avgifter for ubebygde tomter.Årlig renovasjonsavgift for hytter er kr. 1283 (2020), som betales året etter at byggetillatelse er gitt. Søppelboder står utsatt ved Vegglifjellveien.
Kommunale gebyrer Kommunalt gebyr for byggesøknad for hytte er kr. 14.616 (2020)
Eiendomsskatt Rollag kommune har skatt på fast eiendom. For 2020 er skattesats fastsatt til 3,5 promille av markedsverdi.
Diverse Informasjon om hyttefelt og Vegglifjell fås ved henvendelse til bla. grunneierene. Mye informasjon finnes på nettsiden www.vegglifjell.no som eies av Vegglifjell Friluftslag.Fra Killingdalen Sør er det ca. 300 meter gangavstand til Vegglifjell Skisenter. Det er ca. 1 km gangavstand til Veggli Fjellstue. Det er 10 km med bil til Veggli sentrum med bensinstasjon, butikker, bank- og post-tjeneste, byggevarehus, kafeteria og bakeri mv. Det er sommeråpen veg fra Vegglifjell til Tinn kommune i Telemark. Fra Killingdalen er det 55 km til Rjukan sentrum.
Heftelser på tomt Følgende heftelse følger tinglyst på alle tomter:
«Det påhviler hjemmelshaver av gnr. X,bnr. Y i Rollag kommune å innbetale årlig avgift til Vegglifjell Friluftslag, org.nr.998 595 185.»
For øvrig leveres tomtene fri for pengeheftelser.
Kjøpekontrakt Advokat Marit Sand Deinboll forestår kontrakts- og oppgjørsarbeidet i forbindelse med salget. Det vil bli avholdt møte mellom kjøper, selger og advokat for gjennomgang og signering av kontrakt. Standard kontraktsutkast kan fås ved å kontakte grunneier eller Marit Sand Deinboll, jf. kontaktinformasjon nedenfor.
Overtakelse Overtakelse av tomt skjer ved at tomtekjøper får overdratt tinglyst skjøte når salgssum er betalt fullt ut.
Oppmåling Tomteselger søker Rollag kommune om oppmåling og fradeling av tomt. Samlet gebyr på 18.185 kr (2020) for fradeling og oppmåling av tomt kommer i tillegg til tomtepris.
Konsesjon Erverv av tomter for bebyggelse er konsesjonsfritt dersom tomten bebygges innen 5 år fra overdragelsen. Tomtekjøper fyller ut skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv., som sendes Rollag kommune.
Visning Visning av tomter skjer etter avtale med grunneier som selger.Tomtene selges i den stand de er ved besiktigelsen, jf.
Avhendingsloven § 3-9.Selger har ikke foretatt geologiske undersøkelser utover kravet i reguleringsplan og har ikke mer informasjon om grunnens beskaffenhet enn det som kan observeres ved besiktigelse av tomt.
Grunneiere og selgere Ragnvald Mykstu, 3628 Veggli. Tlf. 920 29 444, E-post: ragnvm@online.no.

Hans Olav Aasen, Nordre Mykstu gård, 3628 Veggli. Tlf. 982 80 497. E-post: hoaasen@online.no.

Nils Steinar Tveiten, 3628 Veggli. Tlf. 950 77 774. E-post murernst@online.no.