Reguleringsplan for Killingdalen Sør

Reguleringsplan for Killingdalen Sør ble godkjent av kommunestyret i Rollag 16.12.2010 sak 75/10, med siste endring 23.02.2016 sak 14/16 i hovedutvalg for næring, miljø og ressurs.

Reguleringsbestemmelsene er bindende for utbygging av Killingdalen Sør. Viktige bestemmelser som gjelder for utbygging av hyttetomtene er:

Alle terrenginngrep skal gjøres så små som mulig. Alle rør og kabler skal følge veg der dette er praktisk mulig, eller legges i felles grøfter. Når bygge- og anleggsarbeid er ferdig skal uteareal ryddes og settes i stand så snart som mulig. Det er ikke tillatt med omfattende terrengarbeid på tomter. Det må opparbeides to parkeringsplasser for biler pr. tomt.

Plankartet viser plassering av bygninger med hovedmøneretning og hvilke tomter som kan ha anneks. Ved byggesøknad skal det ligge ved situasjonsplan som viser plassering av hytte med møneretning, parkering og evt. anneks. For tomter som er brattere en 1:6 skal det ligge ved tverrprofil og evt. 3D-modell av tomta som viser utnytting av tomta med anlegg og bygninger med skjæringer og fyllinger.

Det skal benyttes torv på tak. Farge på bygninger skal være mørke eller i tjærebrune nyanser og skal framgå av byggesøknad. Hvite og lyse farger vil ikke bli godkjent. Byggestil skal ha utgangspunkt i lokal byggeskikk eller norske hyttetradisjoner. Fasader bør ha oppdelte vinduer. Bygninger skal være i tre eller naturstein og tilpasses landskap, eksisterende bygninger og lokal byggeskikk. Bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 20 – 30°. Møneretning skal normalt følge terrenget.

Samlet bebygd areal for bygninger på den enkelte tomt er 175 m2 (BYA). Tomteeier bestemmer selv fordeling av dette arealet på hytte og anneks. Synlig grunnmur skal ikke være høyere enn 0,75 meter. Gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 m og maks. mønehøyde er som regel 5,5 m. Noen tomter kan ha mønehøyde inntil 5,75 m, disse tomtene framgår av plankartet.

Evt. parabolantenne skal monteres på vegg og ha samme farge som veggen. Utendørs belysning skal skjermes mot horisonten. Det kan settes opp gjerde rundt inntil 1/3 av hver tomt eventuelt rundt grupper av hytter. Flaggstenger er ikke tillatt. Det skal være stengsel eller hindring mot at sau og andre beitedyr kan sette seg fast under bygninger.

Plankart for Killingdalen Sør

Plankart Killingdalen Sør VR1530 11 02